SHANA
shanafood

Shana 60gr Jam

Size (cm)

21x31x14/5

Weight (kg)

32

Count in Pack

48

shana shana

Carrot