SHANA
shanafood

Shana 130gr Jam

Size (cm)

21x31x12

Weight (kg)

3/4

Count in Pack

24

shana shana

Carrot