SHANA
shanafood

Shana 225gr Jam

Size (cm)

41/5x11/5x12/5

Weight (kg)

6/100

Count in Pack

24

shana shana

Sour Cherry Jam

shana shana

Apple Jam

shana shana

Cedrate Jam

shana shana

Carrot Jam

shana shana

Fig Jam

shana shana

Quince Jam

shana shana

Rose Jam

shana shana

Raspberry Jam

shana shana

Strawberry Jam

shana shana

Apricot Jam