SHANA
shanafood

Shana 830gr Jam

Size (cm)

27/5x18/5x15

Weight (kg)

7/150

Count in Pack

6

shana shana

Sour Cherry Jam

shana shana

Apple Jam

shana shana

Carrot Jam

shana shana

Cedrate Jam

shana shana

Rose Jam

shana shana

Strawberry Jam

shana shana

Apricot Jam

shana shana

fig

shana shana

Orange

shana shana

Raspberry

shana shana

Quince